Home / Trang thiết bị / Phim Panoramic

Phim Panoramic

Phim Panoramic

phim panoramic

Thấy toàn bộ hàm răng với một phim chụp

Phim Panoramic : thấy toàn bộ hàm răng với một phim chụp.